Skip to main content

An open letter: BASW Cymru asks Welsh Government for recognition payment for social workers and students in Wales

Dear Minister

RE: Covid -19 Staff Recognition Payment

You may be aware that social workers and student social workers in Northern Ireland (along with other health and social care roles) will receive a staff recognition payment of £500 and £2000 respectively, in recognition of their essential service during the last year.

We fully support this approach as one way of recognising and valuing the astonishing service and sacrifice of social workers and student social workers, in ensuring vital support and safeguarding continued, throughout this pandemic.

Our members have told us that they have felt invisible and left behind in Governmental and public recognition of essential workers. Morale is low at a time when the challenges the workforce will face as society begins to open-up and the true nature of need becomes known, will be considerable.

We call on Welsh Government to follow in the footsteps and make a staff recognition payment to social workers and student social workers on par with that being made in Northern Ireland.

Kind regards

Allison Hulmes – National Director for Wales, BASW Cymru

Neeta Baicher – Chair, BASW Cymru Committee

Christian Beech – Deputy Chair, BASW Cymru Committee

 

Annwyl Weinidog

PARTHED: Covid -19 Taliad Cydnabyddiaeth i Staff

Efallai eich bod yn gwybod bydd gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol dan hyfforddiant yng Ngogledd Iwerddon (ynghyd ag eraill gyda swyddogaethau iechyd a gofal cymdeithasol)  yn derbyn  taliad cydnabyddiaeth staff o £500 a £2,000 yr un, i gydnabod eu gwasanaeth hanfodol yn ystod y flwyddyn  a aeth heibio. 

Rydym yn hollol gefnogol o’r  dull yma fel un  ffordd o gydnabod a rhoi gwerth i’r gwasanaeth rhyfeddol a’r aberth a wnaed gan ein gweithwyr cymdeithasol a’n gweithwyr cymdeithasol dan hyfforddiant, i sicrhau cefnogaeth hanfodol a diogelwch parhaus trwy gydol y pandemig hwn.

Mae’n haelodau wedi dweud wrthym eu bod yn teimlo’n anweledig ac wedi cael eu gadael ar ôl yn y gydnabyddiaeth Lywodraethol a chyhoeddus o weithwyr hanfodol. Mae morâl yn isel ar adeg pan fydd yr her a wynebir gan y gweithlu yn sylweddol, wrth i gymdeithas agor i fyny eto ag i wir natur anghenion ddod i’r amlwg,. 

Rydym yn gofyn i Lywodraeth Cymru dilyn yn ôl troed Gogledd Iwerddon a gwneud  taliadau cydnabyddiaeth gydwerth i weithwyr cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol dan hyfforddiant.

Yn gywir

 

Allison Hulmes - Cyfarwyddwraig Genedlaethol dros Gymru, BASW Cymru

Neeta Baicher – Cadeirydd, Pwyllgor BASW Cymru

Christian Beech – Dirprwy Gadeirydd, Pwyllgor BASW Cymru