A ydych wedi ymrwymo i hyrwyddo llais, gwerthoedd ag ymarferiad rhagorol gwaith cymdeithasol?

A yw gwaith cymdeithasol Plant a Theuluoedd yn angerddol i chi ac yn arbenigedd gennych?

Os ydych wedi ateb ‘ydyw’ a bod y cymwysterau proffesiynol, y sgiliau a’r profiad  angenrheidiol gennych, rydym eisiau clywed gennych!

Mae cyfle wedi codi yn  y Gymdeithas i weithiwr(wraig) cymdeithasol cofrestredig ymuno a Thîm Cymdeithas Brydeinig Gweithwyr Cymdeithasol - Cymru (BASW Cymru) ar sail rhan  amser 2.5 diwrnod yr wythnos (17.5 o oriau)

Mae hon yn  swydd amrywiol a  bydd yn golygu gweithio gydag aelodau BASW Cymru, rhandeiliaid a staff ledled y Gymdeithas i ddatblygu BASW Cymru 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn weithiwr( wraig) cymdeithasol profiadol wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru (neu reolyddion eraill a leolir yn y DU) gyda:

 • Y gallu i gefnogi tîm BASW Cymru a’r Cyfarwyddwr Genedlaethol trwy ddadansoddi polisïau gwaith cymdeithasol cenedlaethol, ymchwil, y gweithlu a blaenoriaethau datblygiad proffesiynol ar draws rhannau amrywiol o waith cymdeithasol
 • Y profiad o weithio gyda sector eang o randeiliaid a hyrwyddo gwerthoedd moesegol gwaith cymdeithasol ag ymarferiad rhagorol.
 • Profiad o Waith Cymdeithasol gyda Plant a Theuluoedd
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol
 • Y profiad o weithio mewn  amgylchedd heriol a hyblyg gydag amserlenni a blaenoriaethau cystadleuol
 • Y gallu i ymateb i ymgynghoriadau cenedlaethol a rhanbarthol o fewn amserlen dynn
 • Sgiliau cyflwyno i gynulleidfaoedd amrywiol mewn dull hyderus, deniadol a phroffesiynol 
 • Sgiliau hyfforddi a hyrwyddo
 • Sgiliau ysgrifennu rhagorol
 • Y gallu i weithio mewn  tîm  ag i weithio’n annibynnol fel bo’r angen
 • Parodrwydd i fod yn hyblyg o fewn rheswm, i gwrdd â gofynion y Gymdeithas.

Gwahoddir ceisiadau gan weithwyr cymdeithasol cymwysedig sydd wedi ymrwymo i'r safonau uchaf o ymarfer gwaith cymdeithasol. Bydd gennych hefyd ymrwymiad i gynyddu aelodaeth ac ymgysylltiad aelodau o fewn BASW ac i gefnogi'r Gymdeithas i gyflawni ei Gweledigaeth 2025.

Mae BASW yn croesawu ceisiadau, waeth beth fo'r oedran, anabledd, rhyw, gwahaniaethau ar sail rhywedd, ethnigrwydd, cenedligrwydd, crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol. Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal - felly bydd y rhestr fer yn seiliedig ar y wybodaeth a roddwch ar y ffurflen gais, ac unwaith y bydd y rhestr fer wedi'i chwblhau, bydd y dewis terfynol yn digwydd trwy asesiad a chyfweliad yn unig.

Dylid e-bostio ceisiadau at sara.hickin@basw.co.uk heb fod yn ddiweddarach na 10am dydd Mawrth 1af Mawrth 2022 - Nid ydym yn derbyn CV’s.

Bydd yr ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd i gyfweliad ar-lein mewn Timau MS ar 15fed a’r 16eg Mawrth 2022

Swydd Disgrifiad

Manyleb Bersonol

Ffurflen Gais