Swyddog Proffesiynol - 21 awr yr wythnos

Lleoliad:  Caerdydd, Swyddfa BASW Cymru

A ydych yn weithiwr cymdeithasol cofrestredig gydag ymrwymiad i hybu llais gweithwyr cymdeithasol, gwerthoedd moesegol ag ymarferiad gwaith cymdeithasol rhagorol?  

Os mai ‘ydwyf’ oedd eich ateb, a bod gennych y cymwysterau, sgiliau a phrofiad proffesiynol angenrheidiol, yna rydym eisiau clywed gennych! 

Mae hon yn swydd amrywiaethol sy’n canolbwyntio ar aelodaeth, recriwtio a chefnogi aelodau BASW Cymru, cynnal trafodaethau gyda chefnogwyr ac i greu rhwydweithiau lleol. Bydd y swydd yn golygu cydweithio gydag amryw o bartneriaid yn cynnwys gweithwyr cymdeithasol, defnyddwyr y gwasanaethau, cynrychiolwyr o’r llywodraeth, cynrychiolwyr o’r cyfryngau, gwleidyddion, cyflogwyr gweithwyr cymdeithasol, addysgwyr a’r trydydd sector.

Bydd y swydd yn cefnogi gallu BASW Cymru i lunio ag i ymateb i bolisïau cenedlaethol, ymchwil a blaenoriaethau datblygu ymarferiad. 

Ceisiadau’n cau 10am 22ain Gorffennaf 2019.  Gyrrwch eich cais, wedi’i gwblhau, trwy ebost i sara.hickin@basw.co.uk yn ddim hwyrach na 10am ar 22ain Gorffennaf 2019.  Ni fyddwn yn derbyn CV.

Bydd ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd am gyfweliad yng Nghaerdydd ar 1af Awst 2019.

Disgrifiad Swydd

Manylion o’r Person

Ffurflen Gais

Professional Officer  - 21 hours per week

Location:  Cardiff, BASW Cymru Office

Are you a registered social worker committed to promoting the voice of social workers, ethical values and excellent social work practice?

If you have answered yes and have the requisite professional qualifications, skills and experience we want to hear from you!

This is a diverse role focusing on membership, recruitment and support of BASW Cymru members, stakeholder engagement and building local networks.  The post holder will work with a variety of partners including social workers, users of services, government representatives, media representatives, politicians, social work employers, educationalists and the third sector.

The role will support BASW Cymru’s capacity to shape and respond to national policy, research and practice development priorities. 

Closing date for applications is 10am 22nd July 2019.  Please email your completed application to sara.hickin@basw.co.uk no later than 10am on 22nd July 2019.  We do not accept CV’s

Shortlisted applicants will be invited to interview in Cardiff on 1st August 2019.

Job Description

Person Specification

Application Form