Skip to main content

Valuing Social Care, Valuing People Hustings - call for questions

Wednesday, 3rd of March 6pm-7.30pm, Online: Valuing Social Care, Valuing People

Join us for the Valuing Social Care, Valuing People Hustings ahead of the Senedd election in May. We will be joined by Dawn Bowden MS, Angela Burns MS and Rhun ap Iorwerth MS. The hustings will be an opportunity to question the political parties on their thoughts on how social care / social work should look in Wales post-election and the role social care and rehabilitation can play in helping Wales build back better from the COVID-19 pandemic.

This event is open to all members and supporters. Please register and submit any questions by the 26th of February by emailing rhodri@positif.cymru

The Right to Rehabilitation coalition includes the following organisations - The Royal College of Occupational Therapist, The Chartered Society of Physiotherapy, The Royal College of Speech and Language Therapist, College of Podiatry, The British Dietetic Association, Parkinson’s UK, the Stroke Association and Asthma UK and the British Lung Foundation.

This hustings is organised by BASW Cymru and the Right to Rehabilitation Coalition*

Dydd Mercher, 3ydd o Fawrth 6pm-7.30pm, Ar-lein, Gwerthfawrogi Gofal Cymdeithasol, Gwerthfawrogi Pobl

Ymunwch â ni ar gyfer yr Hystings Gwerthfawrogi Gofal Cymdeithasol, Gwerthfawrogi Pobl a gynhelir cyn etholiad y Senedd ym mis Mai. Ar y panel bydd Dawn Bowden AS, Angela Burns AS a Rhun ap Iorwerth AS. Bydd yr hystings yn gyfle i holi'r pleidiau gwleidyddol am eu meddyliau ar sut y dylai gofal cymdeithasol / gwaith cymdeithasol edrych yng Nghymru ar ôl yr etholiad a'r rôl y gall gofal cymdeithasol ac adsefydlu ei chwarae wrth helpu Cymru i adeiladu'n ôl yn well wedi’r pandemig COFID-19.

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i bob aelod a chefnogwr. Cofrestrwch a chyflwynwch unrhyw gwestiynau erbyn 26ain o Chwefror trwy e-bostio rhodri@positif.cymru

Mae'r glymblaid Hawl i Adsefydlu yn cynnwys y sefydliadau canlynol - Coleg Brenhinol Therapydd Galwedigaethol, Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi, Coleg Brenhinol Therapydd Lleferydd ac Iaith, Coleg Podiatreg, Cymdeithas Ddeieteg Prydain, Parkinson's UK, y Gymdeithas Strôc ac Asthma UK a Sefydliad Ysgyfaint Prydain.

Trefnir yr hystings hyn gan BASW Cymru a'r Glymblaid Hawl i Adsefydlu *